Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU
www.armaturyostrava.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Roman Juřík se sídlem Majakovského 2149/66, 734 01 Karviná-Mizerov, IČO 69985502, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 380304 vedeném u magistrátu města Karviné, e-mail obchod@armaturyostrava.cz, telefonní číslo 775 57 55 52, adresa provozovny Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.armaturyostrava.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: https://www.armaturyostrava.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
  1.1 Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
  1.2 Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
  1.3 Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
  1.4 DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
  1.5 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  1.6 Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
  1.7 Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  1.8 Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
  1.9 Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
  1.10 Ceny jsou na e-shopu viditelně označeny bez i s DPH. Výchozí ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 1. Obecná ustanovení a poučení
  2.1.  Koupě Zboží je možná: prostřednictvím zákaznického účtu, provedl-li kupující předchozí registraci v internetovém obchodě nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace nebo na základě individuálně vypracované nabídky prodávajícím. Takto provedená objednávka musí být prodávajícímu zaslána e-mailem.
  2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
  2.3. Zákazník nákupem Zboží potvrzuje, že se seznámil s nabízeným technickým řešením a souhlasí s ním. Pokud Zboží Zákazníkovi technicky nevyhovuje z příčin jiného řešení, než je pro Zákazníka potřebné (např. funkce, napětí nebo tlakovo-teplotní parametry zboží), není tento fakt brán jako vadné plnění dle části 7 těchto podmínek a není možno ve smyslu části 7 těchto Podmínek uplatnit právo z vadného plnění či odstoupit od Smlouvy dle článku 8 těchto Podmínek.
  2.4. Zákazník je srozuměn s tím, že fotografie produktů na e-shopu jsou ilustrační a objednaný produkt se může lišit.
  2.5. Zákazník je srozuměn s tím, že Zboží je dodáváno bez materiálových atestů.
  2.6. Pokud Zákazník požaduje dodání zkušebního protokolu u Zboží, kde je tato možnost uvedena, je povinen tento parametr přidat při vkládání Zboží do Košíku. Vystavení zkušebního protokolu po dodání zboží není možné.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
  3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

  a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
  b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
  c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  d) Nutnou součástí objednávky je uvedení IČO a popřípadě DIČ, je-li kupující plátcem DPH.
  e) Kupující nakupující na IČO si je vědom, že není spotřebitelem.
  f) Kupující nakupující na IČO provedením objednávky potvrzuje, že zakoupené Zboží bude využívat v podnikatelské činnosti, případně k dalšímu prodeji.


  3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Stiskem tohoto tlačítka potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
  3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Poté Vám zašleme separátním e-mailem oficiální potvrzení objednávky s předpokládaným termínem dodání zboží. Až tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Pokud je Zboží skladem, zaslání separátního e-mailu s datem doručení Objednávky není nutné a dochází automaticky k uzavření Smlouvy. Následně Vás budeme informovat o vyřízení Vaší Objednávky.
  3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však v případě, že je platnost nabídky omezena počtem kusů zboží, vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
  3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
  3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
  3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 3. Uživatelský účet
  4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
  4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
  4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
  4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
  4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  5.3. Ceny v e-shopu jsou zobrazeny v režimu bez DPH a v režimu s DPH. Za výchozí cenu se považuje cena bez DPH.
  5.4. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy dle způsobu platby, který si vyberete při tvorbě Objednávky.

a) Bankovním převodem – zálohovou fakturou. Zálohovou fakturu Vám zašleme na e-mail uvedený v objednávce. Pokud si přejete zálohovou fakturu odeslat na jiný e-mail, je nutno tuto informaci připsat do poznámky v procesu vytváření Objednávky. Kupující si je vědom, že Objednávka přechází do stadia realizace až po uhrazení zálohové (proforma) faktury na účet Prodávajícího, vedený u České spořitelny, číslo účtu: 4142772389/0800.

b) Bankovním převodem – fakturou se splatností. Fakturu Vám zašleme na e-mail uvedený v objednávce. Pokud si přejete fakturu odeslat na jiný e-mail, je nutno tuto informaci připsat do poznámky v procesu vytváření Objednávky. Kupující si je vědom, že je povinen uhradit fakturu na účet Prodávajícího, vedený u České spořitelny, číslo účtu: 4142772389/0800 ve lhůtě uvedené na faktuře a se správným variabilním symbolem. Jako variabilní symbol použije číslo vydané faktury. Obvyklá splatnost faktury je stanovena na 14 dní od DUZP, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje možnost výběru Kupujícího, kterému tato platební dohoda bude povolena, zejména s ohledem na platební morálku Kupujícího vůči Prodávajícímu v minulosti. Tento postup se rozumí pod pojmem autorizace. Kupující bez autorizace není oprávněn tuto platební metodu použít. Prodávající si vyhrazuje možnost odebrání této platební varianty Kupujícímu, jež nesplnil podmínky autorizace i přes to, že si tento způsob platby dle údajů v Objednávce přeje. Prodávající si vyhrazuje možnost nově registrovanému Zákazníkovi na první Objednávku nepovolit platbu na fakturu se splatností.

c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Tato možnost úhrady je zpřístupněná pouze Objednávkám v souhrnné hodnotě do 10 000 Kč bez DPH expedovanými dopravci PPL a GLS.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží. Tato možnost platby je přípustná pouze pro úhradu Zboží, jež je v okamžiku potvrzení Objednávky skladem v Provozovně Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje možnost nastavení platby změnit, pokud je tato možnost zahrnuta v Objednávce neskladového zboží. O této skutečnosti Prodávající Kupujícího bude informovat e-mailem nebo telefonicky a nabídne náhradní řešení platby za Zboží.

  1. 5.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. V případě, že si přejete fakturu zaslat i na jinou e-mailovou adresu, je tuto skutečnost nutno oznámit v poznámce při vytváření Objednávky, nebo e-mailem Prodávajícímu před vystavením Faktury.
   5.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
   5.7. Cenové podmínky dopravy se odvíjí od regionu, kam má být zboží odesláno, který si volí Zákazník v procesu tvorby Objednávky. Prodávající si vyhrazuje úpravu regionu a s tím i ceny dopravy zjistí-li, že si zvolený region v Objednávce a místo určení doručení Zboží vzájemně odporují.
   5.8. V případě, že je u Objednávky aktivována doprava zdarma, vyhrazujeme si právo změnit Dopravce pro Vaši objednávku, zejména, bylo-li by doručení Vámi vybraným dopravcem časově neefektivní pro doručení Objednávky. O případné změně Dopravce Vás budeme informovat e-mailem.
  2. 6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
   6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 3 pracovních dní od naskladnění zboží způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
   a) Osobní odběr na Naší provozovně na adrese Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice;
   b) Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL, GLS, Geis CZ


   6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
   6.3 Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
   6.4. Doba doručení Zboží uvedená na e-shopu v detailu produktu, košíku a procesu Objednávky, je orientační a vychází z dat dodavatelů a výrobců, které má Prodávající k dispozici. V případě zpoždění dodávek nebo výroby objednaného Zboží není Prodávající za případná zpoždění odpovědný.
   6.5. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
   6.6. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 500 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění zboží ze Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
   6.7. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
   6.8. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.5 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
   6.9. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
   a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
   b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
   7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.8 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží: 

  a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

  b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

  c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, je-li tento návod součástí balení Zboží;

  d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

  e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

  f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

  g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

  7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice]. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

  7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

  a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  b) na odstranění vady opravou Zboží,

  ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

  7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  7.6. Dále máte právo na:

  a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  b) odstoupení od Smlouvy,

  jestliže:

  a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
  b) se vada projeví opakovaně,
  c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
  d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

  7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
  7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
  7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
  7.10. Vadou zboží není opotřebení způsobené užíváním v nevhodných podmínkách, zejména s ohledem na medium, tlak a teplotu, ve kterých je Zboží využíváno.
  7.11. Vadou zboží není opotřebení nebo ztráta funkčnosti způsobené neodbornou montáží.
  7.12.Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  b) co je obsahem reklamace;
  c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  7.13. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  7.14. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
  7.15. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  7.16. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
  7.17. V případě, že jste podnikatel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 12 měsíců od převzetí Zboží.

   

  1. odstoupení od smlouvy

   8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
   8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
   8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
   8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
   8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
   8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
   8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
   8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
   8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 8.2 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
   8.10. V případě, že je Kupující podnikatel, není možno aplikovat odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu.


  2. Řešení sporů se spotřebiteli
   9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
   9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy obchod@armaturyostrava.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
   9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
   9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


  3. Závěrečná ustanovení
   10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
   10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailové adresy jsou: obchod@armaturyostrava.cz, fakturace@armaturyostrava.cz, armatury@jurik.cz, vojtech@jurik.cz . My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
   10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
   10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.
   10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
   10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
   10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.2.2024.

   

  Příloha č. 1 - reklamační protokol

  Příloha č. 2 - formulář pro odstoupení od smlouvy